Сизиң идеаларыңызды әмелге асырамыз

Бизге усыныслар жиберип, өз басламаларыңызды әмелге асырыўыңызға жәрдем беремиз. Буның ушын сиз stc@karsu.uz электрон мәнзилине усыныслар жибериң.

Subscribe to